Project Description

Ekologická dlažba Ekodrain s 12 mm škárou a 2 odvodňovacími kanálikmi na spodnej strane zabezpečia optimálne odvodnenie spevnenej plochy.

Charakteristika

  • zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
  • mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam
  • jednoduchá manipulácia a pokládka

 

Použitie

  • parkoviská
  • parkovacie pásy
  • príjazdové cesty ku garáži a pod.

Know-how

  • Vlastnosti produktu
    Systém Einstein®: Patentovaný zámkový systém od firmy Semmelrock ponúka optimaálne zaplnenie škár prostredníctvom ­špeciálnych výstupkov na okrajoch dlažbových kociek bez toho, aby prišlo k výraznejšiemu kontaktu medzi ­jednotlivými kockami. Vďaka medzerám, ktoré tak vznikli sa aktívne predchádza odpraskávaniu hrán. Systém Einstein ponúka popritom vysokú hospodárnosť vďaka možnosti strojovej pokládky, pretože dlažobné kocky ­ sa pri pokladaní automaticky nastavia do správnej polohy. Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku: Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti mrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkondíciovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3%-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2. Kvalita Semmelrock: Výrobky Semmelrock sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky a skúšobné metódy). Kritériá CE: Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní vyýrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), STN EN (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku. Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymim akreditovanými skúšobnými ústavmi.

Ďalšie informácie

  • Produkt má technológiu škár Einstein